Clearfix Şeffaf Plak

Tedavi Protokolleri – Çapraz Kapanış

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman (+30 Vaka)

3.1 Anterior Çapraz Kapanış
3.2 Ekspansiyon ve karşıt çenede balanslama
3.3 Çapraz kapanış korunur, Estetik hizalanma
sağlanır
3.4 Expansion Ve karşıt çenede balanslama
3.5 Anterior Class III
3.6 Ameliyat ile genişletme sonrası Clearfix
3.7 Anterior Limitli TX (4-6 mm arası)

B) Tecrübeli

3.1 Anterior Çapraz Kapanış
3.2 Ekspansiyon ve karşıt çenede balanslama
3.3 Çapraz kapanış korunur, Estetik hizalanma sağlanır
3.4 Expansion Ve karşıt çenede balanslama

C)Yeni Uygulayıcı

3.1 Anterior Çapraz Kapanış

 

 Çapraz Kapanış

Maxillar dişlerin mandibular dişlerle oklüzal ilişkisinde daha bukkal
de yada lingual de olması durumuna çapraz kapanış diyoruz. Önemli
olan çapraz kapanışın sebeplerinin belirlenmesi ve bunla birlikte tedavi
planının düzenlenmesidir. Aksi halde başarısızlık olasıdır.
Dental çapraz kapanış genel olarak tek taraflı görülür. Mandibula
da ki bazı düzensizliklerin sonucu her iki tarafta da çapraz kapanış
görülebilir. Maksilar lingual çapraz kapanışta, maksiler dişler palatinale
doğru devrilirler. Bunun sonucu palatinalde ki insizaller, bukkal
deki insizallerinden daha uzundur.
İskeletsel çapraz kapanış genel olarak; dar üst çene veya geniş alt
çene olarak tanımlanabilir. Dişlerin eksen eğimleri normal gözükebilir
fakat söz konusu düzensizlikten ötürü arklar birbirine kordine
değildir. İskeletsel çapraz kapanışın düzeltilmesi çoğu yetişkin
hasta da ameliyat ile mümkündür. Çoçuklar da ise rapid palatal ekspansiyon
yöntemi ile bu problem aşılabilir. Bazı yetişkinlerde,( genel
olarak 18-40 yaş arası ) rapid palatal ekspansiyon tekniğinin yanıt
verdiğini de eklemekte fayda var.
Dental ve iskeletsel çapraz kapanış mandibular çenenin transverse
düzlemde ve A-P düzlemin de kaymasına sebep olur. Söz konusu
kayma, okluzal ilişkiyi etkileyerek çapraz kapanışa sebep olur. Bu
zorunlu kuvvetlerden dolayı hastanın mandibulası yan ya da ileri
yöne doğru kayar. Bakınız Figur A- Figür B.
Planlama Notları
3.1 Anterior çapraz kapanışta, yerinden olmuş dişlerin doğru
konuma getirilmesiyle sorun düzeltilir. Bu tek bir arkta ya da her iki
arkta da olabilir. Çapraz kapanışın olduğu bölgede yeterli interproksimal
alan bulunduğundan emin olunması önemlidir. Sebebi;
bitişik dişlerin doğru konuma hareket etmesini engellememesi için.
Crossbite atlanırken, dişin etrafındaki boşluğu iyi analiz edin. Şiddetli
derin kapanışlarda “Kapanış Tümseği” oluşturmak kapanışın düzenlenmesine
fayda sağlayabilir.
3.2 Bukkal yönde yer değiştirmiş dişler, karşıt çenedeki dişin lingual/bukkal
yönde hareket ettirilmesi ile de düzenlenebilir. Bu
işlemi gerçekleştirmek için yeteri kadar yerin olduğuna emin olun.
Bazı posterior çapraz kapanış vakalarında İPR ve distalizasyon uygulamaları
başarılı sonuçlar verebilir. Distalizasyon sonucu yeni oklüzal
ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla tedavi sonunda
okluzal mölleme yapılabilir. Çapraz kapanışın durumuna-şiddetine
bağlı olarak ısırma tümseği oluşturmak faydalı olabilir. Çünkü,
kapanış etkileşimi anteriordaki ilişkilerin değişmesi sebebiyle daha
farklı bir kapanuş konumu oluşabilir.Posterior bölgeden başlayıp
kanine kadar oluşan çapraz kapanış vakalarına dikkatle muamele
edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken faktörler çapraz bölgedeki diş
sayısı ve hastanın periodontal sağlığıdır.
3.3 Hastanın cerrahi müdahaleyi reddetmesi durumunda, 4-6 mm
arasında ki çarpışıklıklarda çapraz kapanışa müdahale etmeden sadece
anterior da estetik bir gülüş sağlanması ile de mümkün kılınabilir.
3.4 Lingual yönde yer değiştirmiş dişlerin ekspansiyon tekniği ile
doğru konumlandırılması mümkündür. Karşıt çene deki oklüzal
balans da durumu etkileyecektir. Düzeltmenin yapılabilmesi için yeteri
kadar yerin olduğuna emin olun. Bazı posterior çaprazkapanış
vakaları, distalizasyon ve İPR tekniği ile yeteri kadar yer sağlanıp ideal
ilişki sağlanabilir. Oklüzal mölleme bu durumlarda kullanılabilecek
bir teknik olarak önümüze çıkar. Isırma tümseğinin çapraz kapanışın düzeltilmesinde yardımcı bir teknik olarak kullanılmasında fayda var.
3.5 Önemli olan anterior çapraz kapanışın dental mi yada iskeletsel mi
olduğunun tanımını yapabilmektir.Çünkü iskeletsel çapraz kapanışta
ek olarak çenenin hizalanması da tedavi planlamasına katılması
gerekir.Önemli olan bir başka konu ise kapanış etkileşiminin kontrol
edilmesidir.Çünkü kapanılş ilişkisi anteriordaki ilişkilerin birbirine
olan ilişkilerinin değişmesi sebebiyle daha farklı bir kapanış konumuna
getirebilir.Detaylar için Klass 3 vakalara bakınız.
3.6 İskeletsel çapraz kapanış; dar üst çene ve geniş alt çene olarak
tanımlanabilir.Dişlerin eksen eğimleri normal-ideal durumdadır fakat
ark boyutlarında ki düzensizliklerden ötürü dişler birbirine kordine
değildir.İskeletsel çapraz kapanış çoğu vaka da cerrahi müdahaleye
gebedir.Cerrahi müdahale sonrası Clearfix Şeffaf Plak sistemi ile tedaviye
devam edilebilir.
3.7 4-6 mm arası anterior çarpışıklık düzeltilebilir; aşağı da olası durumları
inceleyiniz. Tedavi hedeflerini bu koşullara uygun belirleyiniz.
Görsel A Tedavi sırasında alt çenedeki mesafe kapatıldı, orta çizgi
düzeltildi fakat işaretli keserde başa baş kapanış ilişkisi oluşacak.
Görsel B Başabaş kapanış düzeltildi fakat tedavi sonrası orta hattın
kayması ile sonuçlanacak.

Posted in GenelLeave a Comment on Tedavi Protokolleri – Çapraz Kapanış

Tedavi Protokolleri – Diastema (Dişlerin arasında mesafe olması)

 

 

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli (30-10 Vaka) C) Yeni Uygulayıcı (0-10 Vaka). Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman

2.1 Tüm mesafenin kapatılması
2.2 Boşlukların birleştirilmesi,
devamında restorativ uygulamalar
2.3 IPR/retrüzyon alt ve üst keserlerde positive overjet,
2.4 Clearfix ile tüm boşlukların
kapatılması, segmente ark tekniği ya da sabit tedavinin
devamında asistlik etmesi (2-4 mm)
2.5 Bölgelesel olarak mesafelerin Clearfix ile kapatılması
devamında restorativ diş hekimliği uygulamaları
2.6 Clearfix ile tüm boşlukların kapatılması
harici ekipmanların ya da sabit tedavinin devamında
asistlik etmesi (>6 mm)

B) Tecrübeli

2.1 Tüm mesafenin kapatılması
2.2 Boşlukların birleştirilmesi,
devamında restorativ uygulamalar
2.3 IPR/retrüzyon alt ve üst keserlerde
positif overjet,
2.4 Clearfix ile tüm boşlukların
kapatılması, harici ekipmanların ya da sabit tedavinin
devamında asistlik etmesi
2.5 Bölgelesel olarak mesafelerin Clearfix ile kapatılması
devamında restorativ diş hekimliği uygulamaları

C) Yeni Uygulayıcı

2.1 Tüm mesafenin kapatılması
2.2 Boşlukların birleştirilmesi,
devamında restorative uygulamalar
2.3 IPR/retrüzyon alt ve üst keserlerde
positif overjet,

Diastema

Genel nüfusün büyük çoğunluğunun interproximal boşluklar bulunmaktadır.
Diastema rahatsızlıkların en büyük ortak sorunu, diş
boyutlarında ki tutarsızlıklar, eksik diş, fazla prokline olmuş diş yada
kombinasyonlarıdır.
0-2 mm arası diastema, keserlerin retrüzyonu ile ya da dental ark
çapının küçültülmesi ile kolay bir şekilde tedavi edilebilir ancak bir
şart vardır; dental ark çapının oklüzal ilişkiyi bozmaması.
2-4 mm diastema vakalarında genel olarak aşırı protrüze olmuş dişler
bulunabilir. Eğer diş boyutlarında tutarsızlıklar var ise ve aşırı protüze
olmuş diş yok ise, diastemaların kapatılması genel olarak kötü bir
görünüm ve anterior da kötü oklüzal ilişki oluşturabilir. Bunun gibi
oklüzal ilişkinin bozulacağı durumlarda dental restorasyonlar daha
iyi bir tercih olabilir.
6 mm dan fazla olan diastema vakalar, çoğu zaman anterior bölge
ile sınırlı değildir. Eğer posterior bölgede de diastemalar bulunuyorsa,
bu boşlukların kapatılması mesializasyon anlamına gelir. 6 mm
den fazla olan diastema vakalarında tüm boşlukların kapatılması ile
birlikte ve restoratif uygulamalar ile iyi bir estetik oluşabilir.(Çünkü
mesializasyon sonucunda mesial tipping (angulasyon) oluşacak )
Clearfix tedavisinin diastema vakalarında uygulamasında, birincil
olarak; iyi ark formu oluşturulmalı. Mesializasyon/distalizasyon ya
da ark tipinde ki söz konusu değişiklikler asimetrik ilişki oluşturabilir.
İkincil olarak, anterior dişlerin tork durumları bu vakalarda, iyi
bir estetik ve stabilite oluşturulması açısından çok dikkatli analiz
edilmelidir. Problemler genel olarak dişlerin lingual yönde negatif
tork almasından dolayı oluşmaktadır. Üçüncü olarak, önemli ölçüde
ki diş boyutları arasında ki tutarsızlık/farklılıklardır. Bu gibi durumlarda
Clearfix tedavisinin haricinde restoratif uygulamaların gündeme
gelmesi söz konusu olabilir. Dördüncü olarak, periodental
dokuların durumunun analiz edilmesidir, aksi takdirde arzu edilen
diş hareketleri oluşmayacaktır. Aynı şekilde periodontal yetersizliklerin
olduğu kısımlarda diş hareketi uygulanmaya çalışılması aşırı
tipping ile sonuçlanacaktır, buna dikkat edilmelidir.
Tüm boşlukların kapatılması gereken vakalarında, tedavi sonrası stabilite,
uzun vadeli istikrarın anahtarıdır. Bu tedavi öncesinde ve sonrasında
önemli bir tartışma noktasıdır.

Planlama Notları
2.1 Clearfix sisteminde, protüze olan dişlerin retrüze edilerek boşlukların
kapatılması en efektiv araçlardan biridir. Kesicilerin aşırı retrüze
edilmesini talep etmemeye dikkat edilmelisiniz. Aynı şekilde dental
arkın simetrisinin korunması da boşlukların kapatılması kadar önemlidir.
Eğer minik bir diş boyutu asimetrisi bulunuyorsa, aynı oranda
simetri edecek İPR uygulanması ark geometrisinin düzenleşmesini
sağlayacaktır. Aksi takdirde, posterior bölgede kapanışa etki edebilecek
unsurlar ile de karşılaşabilinir.
2.2 Diş boyutlarında asimetriklik/uyuşmazlık olduğu vakalarda tüm
boşlukları kapatmak mümkün olmayabilir.
Genel olarak bu durum, maksilar lateralin genel ortalamadan kısa
olduğu durumlarda ortaya çıkar.
Bu durumda çoğu uzman, lateral kesicinin 1/3 kadarında mesial
ve 2/3 kadar distalde boşluk bırakılmasını tercih etmektedir. Fakat
bu referanslar hastadan hastaya değişkenlik göstereceği unutulmamalıdır.
2.3 Eğer yetersiz overjet, üst ön retraksiyonu engelliyorsa, uygulaması
gereken tedavi yaklaşımı, önce İPR ile çalışma alanını yaratarak, kesicilerin
geri çekilmesidir. Ortaya çıkan over jet üst geri çekilmeye izin
verecektir.
2.4 Vücutsal hareket ile tipping sağlanarak tüm boşlukların kapatılması
Clearfix uygulaması için bir handikap olabilir. Bu sebeple, bu
durumlarda harici ekipmanların kullanımı söz konusu olabilir. Segmente
ark tekniği ve tellerin kullanımı söz konusu olabilecek bu
vakalarda hastaya bilgi verilmesi gerekmektedir.
2.5 Büyük bölgesel boşlukların olduğu ve tümünün kapatılamadığı
durumlarda ya da arzu edilen kadar kapatılamadığında,
opsiyonumuz restoratif çalışma öncesi dişi planlanan yerine
getirmek olmalıdır. Restorativ uygulamalanın kullanılacağı
vakalarda dişlerin hassas bir şekilde hareket ettirilmesi ya da
oluşan istemsiz angulasyonlar sorun teşkil etmemektedir.
2.6 6 mm den fazla olan diastema vakalarında, tüm dişlerin hareket
ettirilmesi uygun değildir. Bunun yerine bölgesel ya da karar verilen
2-4 dişin hareket ettirilmesi daha uygundur. Örneğin, kaninin
geri çekilmesi sözkonusu ise alanı kapatmadan bunu yapmak
daha doğrudur. Premolarlarda ataçman kullanımı ankoraj yardımı
sağlarken devrilmesine sebep olabilir. Bu sebeple harici ekipmanların
kullanımı söz konusu olabililir.

Klinik Notlar
Tedavi Aşamaları
Tedavi aşamalarının belirlenmesi hedeflere ulaşmada önemli bir
anahtadır. Arzu edilen diş hareketlerinin baştan finale kadar sıralanması
işlemlerine bu ismi veriyoruz. Örneğin, anterior-posterior
distalizasyonu içeren bir tedavinin planlanması ve aşamaları, intrüzyon
yada ekstrüzyon edilecek olan bir vakadan çok farklı tedavi
aşamalandırılmasına sahiptir.
Bir başka örnek, çarpışıklık vakalarında önce daha bukkalde olan
dişlere hareket verilir ve sonrasında daha lingual de kalan dişlerin
hareketine geçilir. Tedavi planlamasını anteriordan full arka çevirdiğimizde
İPR uygulaması mesafe açmak için gündeme gelmektedir.
Distalizasyon ve mesializyon hareketleri tedavi steplerini radikal
artırır. Tedavi mekaniğinde ankoraj kullanılması zorunluluğu sebebiyle,
tek seferde hareket ettirilen diş sayısı da minimum durumdadır.Ankrojı
artırmak için gerekli olan durumlarda harici ekipmanların
kullanılması da gündeme gelebilir.
Daha az kestirilebilen hareketlerin tedavinin sonuna doğru bırakılması
daha uygun bir yöntem olacaktır. Örneğin; rotasyonlar, ekstrüzyonlar
molar dişlerin angulasyon verilmesi vs.Bu şekilde daha
kestirilebilir diş hareketleri sağlanabilir.

Posted in GenelTagged , , , , Leave a Comment on Tedavi Protokolleri – Diastema (Dişlerin arasında mesafe olması)

Tedavi Protokolleri – Çapraşıklık

carpisiklik tedavi yöntemleri
carpisiklik endikasyonlar

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman

1.1 Ekspansiyon/ Protrüzyon/ IPR
1.2 Alt Kesici Çekimi
1.3 Distalizasyon
1.4 Premolar Çekimli Tedavi

B) Tecrübeli

1.1 Ekspansiyon/ Protrüzyon/ IPR
1.2 Alt Kesici Çekimi
1.3 Distalizasyon

C) Yeni Uygulayıcı

1.1 Ekspansiyon/ Protrüzyon/ IPR

 

Çarpışıklık, en sık karşılaşılan malokluzyon tipidir. Genel olarak, orta
seviyede ki çarpışıklık 2-4 mm; proklinasyon, ark genişletme ya da ek
olarak İPR kullanarak çözülebilir.Şiddetli çarpışıklık > 6 mm; ark genişletme,
proklinasyon, İPR ve ek olarak diş çekimi gerekli olan vakalar
için tanımlanmıştır.Şiddetli çarpışıklık genel olarak ekspansiyon,
proklinasyon, İPR, distalizasyon ve diş çekimi kombinasyonlarını
içermektedir.
Ark genişliğine ve kapanış ilişkisine bağlı olarak (düzgün kapanış
yada ters kapanış), ekspansiyon miktarı ve proklinasyon miktarı
ile birlikte arkı balanslayacak İPR miktarı da ortaya konabilir. Diş
çekimleri anterior-posterior dişlerin kapanış ilişkilerini değiştirebilir.
Genel olarak, hasta yüz profili, ark formu, dişlerin boyutları ve bukkal
angle ilişkisi ile birlikte tedavi planlamasına karar verilir.

Planlama Notları

1.1 Ekpansiyon ve proklinasyon orta şiddetli çarpışıklık vakalarını
çözmek üzere Clearfix Full hizmetinde yer alır. IPR aynı şekilde yer
azlığı durumlarında sıkça kullanılır.Ekspansiyon ve proklinasyon
miktarı hastanın ark formu( dar, omega, kare) periodontal durumu ve
diş boyları/kalınlıkları göz önüne alınarak planlanır.Not: Ekpansiyon
miktarı/ bölgesi, proklinasyon veya İPR miktarı belirlenirken
hastanın periodontal durumu göz önüne alınır. Başlangıçta ki ark
formu ve periodontal durum hasta ile beraber konsülte edilmelidir.
Eğer yeterli periodontal destek var ise, ark formuna uygun eks
pansiyon ve proklinasyon tedavi hedeflerine eklenebilir. Eğer periodontal
destek minimum seviyede ise, daha az ekspansiyon ve proklinasyon
ile bununla birlikte daha fazla İPR ve diş çekimi gerekebilir.
İPR tedavi planlamasına uygulanacak ise diş boyutları dikkatlice
incelenmelidir. İPR miktarının overjet ilişkisini de düzenleyecek
miktarda uygulanması çok önemlidir.
1.2 Alt kesici çekimlerinde, diş boyutları, kapanış ilişkisi ve overjet
durumları dikkatlice incelenir.Tek kesici alt çene çekimli vakalar
genel olarak Class 1 ya da orta zorlukta ki Class 2 vakalarıdır. Orta
seviyede ki çarpışıklıkta, alt keserlerde 2-4 mm arası çarpışıklık,
üst çene de 0-2 arası çarpışıklık genel olarak görülürDiş boyutları,
diş eksikliği; lateral eksikliğinde ya da cüce lateral durumlarında,
İPR uygulanmadan da çözüme gidilebilir. Gerekli kriterler;
Diş çekimi uygulanmadan önce, tedavi sonundaki set-up halinin
oklüzyonal ilişkisi kabul edilebilir durumda olmalıdır. Önemli bir not
olarak eklemekte fayda var; interproximal mesafe diş eksenlerine
göre değişebilir durumdadır. Öyle ki sabit tedavide de çekimli tedavi
uygulandığında, çekim boşluklarını kapatmak üzere dişlere angulasyon
uygulanmaktadır. Eğer planlanandan fazla mesafe kaldıysa
yada kötü pozisyonlanmış diş kökleri var ise, angulasyon durumu konsülte
edilmelidir. Bu yüzden, çekimli vakalarda çekim boşluklarının
kapatılmasında kök paralelliği iyi analiz edilmelidir.Spesifik dikdörtgen
ataçmanların kullanımı angulasyon kontrolünü maksimize eder.
Tedavinin sonunda, istenmeyen angulasyon hareketleri mevcut ise,
harici ekipmanların kullanımı ile bu problemler giderilebilir.Tedaviye
başlamadan önce hastaya bunların izah edilmesini önemli görüyoruz.
1.3 Üst çene de distalizasyon çarpışıklık durumunu düşürebilir veya
anterior-posterior dişlerin kapanış ilişkisini değiştirebilir. Çarpışıklık
seviyesini düşürmek için distalizasyon kullanılacak ise, posterior
bukkal dişlerin oklüzyon ilişkisi sebebiyle overjet miktarı azalmayabilir.
Alt çene de ki dişlerin distalizasyonu çok tercih edilir bir tedavi
opsiyonu değildir. Tedavi planlamasına distalizasyon eklenmesi durumunda,
Clearfix tedavi süresi önemli şekilde artacaktır.
1.4 Premolar çekimi söz konusu ise, harici ekipmanların ya da sabit
tedavi unsurlarının kullanımı söz konusu hale gelir; kök paralelliği
ve kalan açıklığın kapatılması durumları için. Tedavi planlamasında
çekim karar verilmişse, kanin ve premolar dişlerin başlangıç diş ekseni
konumları önemlidir. Ayrıca özellikle çekimli vakalarda, istemsiz
angulasyonların görülmesi çok olasıdır.
Bu yüzden, çekimli bölgenin kapatılmasında statik angulasyonlar
iyi analiz edilmelidir. Kare ataçmanlar angulasyonu korumaya
yardımcı olur. İstem dışı angulasyonların düzeltilmesi amacıyla tedavinin
sonunda harici ekimanların kullanımı söz konusu olabilir.
Class II ya da Class III çekimli vakalarda ankoraj kullanımının optimize
edilmesi amacıyla elastiklerin kullanımı söz konusu olabilir.

Klinik Notlar

IPR-Stripping
İPR ortodontiide çarpışıklık tedavisinmde sık kullanılan bir tekniktir.
İPR, çarpışıklık tedavisinde sık kullanılabilir, özellikle periodontal
desteğin az olduğu vakalarda, proklinasyon ve ekspansiyon minimum
miktarda uygulanır.

Genel olarak, eğer çarpışıklık durumu 3-4 mm den fazla ise, uzman
uygulayıcılar PVS slikon ölçü almadan önce de İPR uygulamaktadırlar.
Eğer 50 vakadan daha az Clearfix teknolojisine tanışıksanız, bizim
tarafımızdan belirlenecek İPR miktarlarına göre uygulamayı yapmanızı
öneririz..
Clearfix tedavi planlamasında spesifik İPR miktarları ve hangi stepte
uygulanacaği belirtilir. IPR işlemi manual strip, ipr diskleri ya da
yüksek-hızlı frezler ile uygulanabilir. Uygulama da dişlerin kontakt
yüzeylerinin birbirine bağlayıcı olmamasına ve İPR uygulanan
kısımda ki dişte, hareket etmesine uygun alanın açıldığına emin
olunmalıdır.

 

Posted in GenelTagged , Leave a Comment on Tedavi Protokolleri – Çapraşıklık

ortodonti sozlugu

Açik Kapaniş
Açik Kapaniş

Açık kapanış: Dişlerin kapanışa geçtiği durumda, üst dişlerin alt dişleri 1 mm’den az örttüğü kapanış bozukluğudur. 

Ağiz İçi Elastikler
Ağiz İçi Elastikler

Ağız içi elastikler: Çenelerin ve/veya dişlerin birbirlerine göre konumlarını düzeltmek amacıyla, dişlerin üzerine hasta tarafından kolayca takıp çıkarılabilen lastiklerdir. Kuvvetin derecesine gore farklı büyüklükte ve kalınlıkta olabilirler.

Aparey
Aparey

Aparey: Plastik bir bir plak ve telli bölümlerden oluşan tek veya çift çeneye birden takılan aygıttır.

Ark Teli
Ark Teli

Ark teli: Braketlerin içine yerleştirilen ve dişe kuvveti veren düz ya da bükümlü metal tellerdir.

Asitlenme
Asitlenme

Asitleme: Braketlerin dişlere daha tutucu yapışabilmesi için mine üzerinde oluşturulan mikron bazındaki çukurcuklardır.

Bantlama
Bant

Bant: Tedavide destek olarak kullanılacak olan 1. ve/veya 2. azı dişlerinin etrafına takılan, paslanmaz çelikten 
yapılmış metal yüzüktür.

Bant Sökümü
Bant Sökümü

Bant sökümü: Bantların dişlerden ayrılması işlemidir.

Bantlama
Bantlama
 Bantlama: Bantların dişe oturtulması işlemidir.
Diş Beyazlatma
Beyazlatma

Beyazlatma: Dişin kendi rengini, özel ilaçlar ile 3-4 ton açmaktır.

Braket
Braket

Braket: Ortodontik kuvveti dişe iletmek için dişlere özel yapıştırıcı aracılığıyla yapıştırılan, diş hareketlerini sağlayacak olan tellerin bağlandığı, metal, plastik veya seramik tipleri bulunan küçük düğmeciklerdir.

Braket Sökümü
Braket Sökümü

Braket sökümü: Tedavi sonunda braketlerin çıkartılıp dişlerin temizlenmesi işlemidir.

Braket Yapiştima
Braket Yapiştima

Braket yapıştırma: Braketlerin diş üzerine tutturulmasıdır.

Bukkal
Bukkal

Bukkal: Ağız içinde yanağa bakan kısımdır.

Chin Cap
Chin Cap

Chin Cap:Alt çenenin üst çeneye göre daha önde olduğu durumlarda, alt çeneyi geri yönde vektörel kuvvet uygulayan ağız dışında kullanılan enselik ve ağız içinde kullanılan metal parçadan oluşan apareydir

Çapraz Kapaniş
Çapraz Kapaniş

Çapraz kapanış: Üst dişlerin alt dişlerin arkasında kapandığı kapanış bozukluğudur.

Çene Genişletici
Çene Genişletici

Çene genişletici: Çenenin dişlerle uyumlu olmasını sağlamak için genişlemesini sağlayan aygıttır.

Diş Çne Filmleri
Diş Çene Filmleri

Diş ve çene filmleri: Ortodontik amaçla en çok kullanılan filmler, ortopantomogram veya panoramik film olarak isimlendirdiğimiz alt ve üst çeneleri ve dişlerin tümünü içeren filmlerle, sefalometrik filmler olarak isimlendirdiğimiz profilden çekilen ve çenelerin birbirleriyle ve dişlerin çenelerle olan ilişkilerini gösteren, ortodontik problemlerin tanı ve tedavi yöntemlerini belirlemede kullandığımız yan kafa filmleridir. Ortodontide kullandığımız bir diğer film de el bilek filmi olup bireylerin büyüme potansiyellerini belirlemede ve yaşlara gore tedavi yöntemini seçmede kullanılır.

Daimi Dişlenme
Daimi Dişlenme

Daimi dişlenme: Tüm süt dişlerinin düşmesi ile sürmesi beklenen ve hayat boyu ağızda kalması öngörülen dişlerin tümüne verilen isimdir.

Elastik Ligatür
Elastik Ligatür

Elastik ligatür: Braketlere takılan ark tellerinin sabit durmasını sağlayan renkli ya da şeffaf tutucu lastiklerdir.

Ense Pedi
Ense Pedi

Ense pedi: Headgeari facebowa bağlamak için kullanılan kalın lastikli ense bandıdır.

Facebow

Facebow: Headgearin ağız dışından da görünen metal parçasıdır.

 

Hareketli Apareyler
Hareketli Apareyler

Hareketli Apareyler: Genellikle plastik bir plak ve telli bölümlerden oluşan tek veya çift çeneye birden takılan, yemek haricinde devamlı takılması önerilen, hasta tarafından kolaylıkla takıp çıkarılabilen kısa süreli ortodontik tedavilerde uygulanan apareylerdir. (damaklık) 

Headger
Headger

Headgear: Üst çenenin alt çeneye göre daha önde olduğu durumlarda, üst çeneye geri yönde vektörel kuvvet uygulayan ağız dışında kullanılan enselik ve ağız içinde kullanılan metal parçadan oluşan apareydir

Kapaniş
Kapaniş

Kapanış: Dişlerin ısırıldığında karşılıklı geldikleri pozisyondur.

Karma Dişleme
Karma Dişlenme

Karma Dişlenme: 6 ve 12 yaşları arasında süt dişlerinin düşmesini ve daimi dişlerin ağızda sürmesini içeren dönemdir.

Ligatür
Ligatür 

Ligatür: Teli braket içine yerleştirmek için kullanılan tel veya plastik yuvarlak parçalardır.

Lip Bumper
Lip Bumper

Lip bumper: Alt çenede azı dişleri geri iten ve dudağın dişlerin arasına girmesini engelleyen aygıttır.

Sabit Ortodontik Tedavi
Sabit Ortodontik Tedavi

Sabit ortodontik tedavi: Dişlerdeki çapraşıkları ve/veya dişlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzeltmek ve düzenlemek amacıyla, dişlerin üzerine yapıştırılan braketler ve ark tellerinin dişlere kuvvet iletmesiyle uygulanan uzun süreli ortodontik tedavilerdir.

Separatör
Separatör

Separatör: Özellikle bantlama öncesi dişlerin aralarında yer açmaya yarayan plastik veya metal parçalardır.

Mouthguard
Mouthguard

Mouthguard: Spor yaparken braketlerin yumuşak dokuya zarar vermemesi için takılan plastik ağızlıktır. 

Mum
Mum

Mum: Braketlerin ve bantların yumuşak dokulara (yanak,dudak) batmasını engellemek için batan kısımların üzerine konan silikon mumdur.

Ölçü Alma
Ölçü Alma

Ölçü alma: Tedavi öncesinde, sonrasında ve bazen gerekli olduğu durumlarda tedavi sürecinde dişlerin ve çenelerin durumunu ve birbiriyle ilişkisini görmek, tedavinin planlanmasını sağlamak ve ilerleme sürecini saptamak amacıyla kişiye uygun ölçü kaşıkları ve ölçü maddesiyle yapılan kayıt işlemidir.

Örtülü Kapaniş
Örtülü Kapanış

Örtülü kapanış: Dişlerin kapanışa geçtiği durumda üst dişlerin alt dişleri 2 mm’den fazla örttüğü kapanış bozukluğudur.

Pekiştirme Apareyi
Pekiştirme Apareyi

Pekiştirme apareyi: Braketler söküldükten sonra yapılan tedavinin devamlılığını sağlamak için uygulanan tedavide kullanılan apareydir.

Süt Dişlenmesi
Süt Dişlenmesi

Süt dişlenmesi: Bebeklik dişleri de denebilir. Doğumdan itibaren 6.ayda ağız içinde sürmeye başlayıp 2,5 yaş civarında tamamlanır.Toplam 20 adet süt dişi mevcuttur.

 

Posted in ortodonti, Şeffaf Plak TedavisiTagged , , , , Leave a Comment on ortodonti sozlugu

Ortodonti Tedavi Fiyatı

Bu yazı, ortodonti tedavi fiyatı ya da diğer adıyla diş teli fiyatı değişkenlik sebeplerinden bahsetmek üzere hazırlanmıştır.

Ortodonti Tedavi Fiyatları

Ortodonti literatüründe, teoride diş bozukluklarını sınıflandırmak için bazı tanımlar olsa da, ortodonti bozukluğu çeşidi bunların genelde kombinasyonu olarak karşımıza çıkar ve bu durum sonsuz vaka tipi anlamına gelmektedir. Bu sebeple, ortodonti tedavi fiyatı belirlemek pek mümkün olmamakla birlikte, genel olarak tedavi fiyatları, lingual tedavi harici 1.500 – 8.000 TL civarındadır. Aşağıda sıralı etkenlere göre bu fiyat artabilir, azabilir.

  • Hastanın yaşı ve problemin dental ya da iskeletsel olması.

Dental (Yaş Limiti Yok)
Eğer problemin dental olduğu belirlenmiş ise, bu iyi haber. Çünkü; uzman hekim, literatürde bulunan  size en uygun teknik ile sizi tedavi etmek için tedavi planlamasını belirleyecektir. Eğer çok şiddetli bir bozukluk yok ise; diş çekimi olmadan bile tedavi tamamlanabilir (Ortodonti de ki vakaların %63′ ü basit vakadır.) Hastanın yaşı, sadece tedavinin uygulanma hızına kısaca tedavi süresine etki edecektir.

İskeletsel ( <18 Yaş)
Eğer hasta gelişimini tamamlamış bir yetişkin değil ise (<18 yaş) olası bir çok problem daha büyük bir problem haline gelmeden çözülebilir. Çünkü, bu yaş grubunda, uzman hekim tarafından uygulanacak bazı ekipmanların kullanımı ile cerrahi müdahale gerekmeden iskeletsel problemler çözülebilir.

İskeletsel (>18 Yaş)
Eğer problemin iskeletsel olduğu belirlenmiş ise ve hasta gelişimini tamamlamış yetişkin bir birey ise bu biraz üzücü olabilir; fakat uzman hekimler cerrahi müdahale öncesi, tedaviye cevap verebilecek bazı opsiyonları tedavi planlamasına katarak sizi cerrahiden kurtarabilirler. Eğer uzman hekim sizin için bunların yararlı olmayacağını düşünüyorsa, ortodonti tedavisinin haricinde ortognatik cerrahi müdahalesi gerekli olabilir. Bu gibi durumlarda tedavi ücretinin haricinde ortognatik cerrahi için de bir maaliyet ortaya çıkacaktır.

  • Dental Bozukluğun Şiddeti (Basit, Orta, Zor)

  • (Ortodonti tedavisinde ki tüm bozuklukları tek sayfaya sığdırmak mümkün olmadığından, temel çapraşıklık sınıflandırması için görseller kullanılmıştır.)

 

Ortodonti Tedavisi Fiyatları: Basit 0-2 mm
Basit 0-2 mm

0-2 mm (Basit)

Bu grupta yer alan hastalar, genelde 3 ay içerisinde tedavisi tamamlanacak olan ve basit vaka olarak tanımlanabilecek hasta grubudur. Diş teli, şeffaf diş teli, şeffaf plak  ya da lingual ortodonti tedavisi tercih edilebilir olsa da, bu grup için en uygun tedavi mekaniği Şeffaf Plak tedavisi olacaktır. Çünkü; robotik tel büküm teknolojisi haricinde diğer tüm opsiyonlarda hekim tarafından uygulanacak tel büküm teknikleri ile diğer dişleri hareket ettirmeden tüm dişleri sabit tutup sadece bölgesel 1-2 dişe hareket vermek olanaksızdır.

Ortodonti Tedavisi Fiyatları: orta zorluk 2-5 mm
orta zorluk 2-5 mm

2-5 mm (Orta)

Bu grupta yer alan hastalar, genelde 3-10 ay içerisinde tedavisi tamamlanacak olan, orta zorlukta ki hasta gurubu olarak tanımlanabilir. Diş teli, şeffaf diş teli, şeffaf plak ya da lingual ortodonti tedavisi tercih edilebilir. Bu grupta ki hastalarda, genel olarak dişlerin çene yapısında ki duruşu “V” harfiyle benzetmek gerekirse, uygulanacak teknik ile “U” harfi biçiminde dişlerin ardışık olarak sıralanması sağlanır. Bu grupta yer alan hastalarda diş çekimine gerek duyulmaz. Kullanılacak tekniğe bağlı olarak, “V” harfini bir yarım daire olarak kabul edersek (her ne kadar yarım daire olması mümkün olmayan bir parabol olsa da), basitçe; kullanılacak tedavi mekanikleri ile dairenin yarı çapı artırılarak yer kazanılır ve dişlerin ardışık hizalanması sağlanır. Diğer bir teknik; IPR – Stripping – İnterproksimal Aşındırma (Basitçe, dişlerin yan taraflarından 0.1-0.2 mm civarında aşındırılması) tekniği kullanılarak yer kazanılmasıdır.

Ortodonti Tedavisi Fiyatları: zor vaka >5 mm
zor vaka >5 mm

 >5 mm (Zor)

Bu grupta yer alan hastalar, genelde 10-18 ay içerisinde tedavisi tamamlanacak olan, zor olarak ifade edilecek hasta gurubu olarak tanımlanabilir. Diş teli, şeffaf diş teli, şeffaf plak ya da lingual ortodonti tedavisi tercih edilebilir. Bu grupta ki hastalarda, genel olarak dişlerin çene yapısında ki duruşu, orta olarak ifade edilen grupta ki gibi “V” harfiyle benzetmek gerekirse, uygulanacak teknik ile “U” harfi biçiminde dişlerin ardışık olarak sıralanması sağlanır. Bu grupta yer alan hastalarda genel olarak agresif aşındırma ya da diş çekimine gerek duyulur.

  • Tercih edilecek tedavi türü, kullanılacak teknik ve kullanılacak harici ekipmanlar (mini implat, distalizer, elastik, buton, braket, ataçman, buton, resin yapıştırıcı vb.)

Hastanın arzuladığı tedavi türüne bağlı olarak kullanılacak ekipmanların listesi ve ortodonti tedavi fiyati değişkenlik gösterecektir.

  • Hekimin popülerliği, uzmanlığı ve bulunduğu lokasyon

Ortodonti literatürünü ve yenilikleri takip etme durumunda olan hekimlerin, yurtdışı ve ülkemizde yer alan güncel eğitimlere katılması için ciddi bir bütçe ayırması gerekmektedir. Aynı şekilde, hekimin uzmanlığı ve bulunduğu lokasyon da ortodonti tedavisi fiyatında değişkenlikler görünmesine sebep olacaktır.

Detaylı bilgilendirme ve ücretsiz değerlendirme için, “clearfix” mobil uygulamamızı apple store ya da google play’den akıllı telefonunuza indirmeniz ve gerekli resimleri bizimle paylaşınız. Ardından 72 saat içerisinde sizinle iletişime geçilecektir. Eğer akıllı telefon kullanmıyorsanız ya da detaylı bilgilendirme talep etmiyorsanız şu linki kullanabilirsiniz. 

Detaylı bilgi için: www.seffafplak.com

Destek hattı: 0850 532 39 61

Posted in GenelTagged , , , , Ortodonti Tedavi Fiyatı için 2 yorum