Clearfix Şeffaf Plak

Tedavi Protokolleri – Çapraz Kapanış

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman (+30 Vaka)

3.1 Anterior Çapraz Kapanış
3.2 Ekspansiyon ve karşıt çenede balanslama
3.3 Çapraz kapanış korunur, Estetik hizalanma
sağlanır
3.4 Expansion Ve karşıt çenede balanslama
3.5 Anterior Class III
3.6 Ameliyat ile genişletme sonrası Clearfix
3.7 Anterior Limitli TX (4-6 mm arası)

B) Tecrübeli

3.1 Anterior Çapraz Kapanış
3.2 Ekspansiyon ve karşıt çenede balanslama
3.3 Çapraz kapanış korunur, Estetik hizalanma sağlanır
3.4 Expansion Ve karşıt çenede balanslama

C)Yeni Uygulayıcı

3.1 Anterior Çapraz Kapanış

 

 Çapraz Kapanış

Maxillar dişlerin mandibular dişlerle oklüzal ilişkisinde daha bukkal
de yada lingual de olması durumuna çapraz kapanış diyoruz. Önemli
olan çapraz kapanışın sebeplerinin belirlenmesi ve bunla birlikte tedavi
planının düzenlenmesidir. Aksi halde başarısızlık olasıdır.
Dental çapraz kapanış genel olarak tek taraflı görülür. Mandibula
da ki bazı düzensizliklerin sonucu her iki tarafta da çapraz kapanış
görülebilir. Maksilar lingual çapraz kapanışta, maksiler dişler palatinale
doğru devrilirler. Bunun sonucu palatinalde ki insizaller, bukkal
deki insizallerinden daha uzundur.
İskeletsel çapraz kapanış genel olarak; dar üst çene veya geniş alt
çene olarak tanımlanabilir. Dişlerin eksen eğimleri normal gözükebilir
fakat söz konusu düzensizlikten ötürü arklar birbirine kordine
değildir. İskeletsel çapraz kapanışın düzeltilmesi çoğu yetişkin
hasta da ameliyat ile mümkündür. Çoçuklar da ise rapid palatal ekspansiyon
yöntemi ile bu problem aşılabilir. Bazı yetişkinlerde,( genel
olarak 18-40 yaş arası ) rapid palatal ekspansiyon tekniğinin yanıt
verdiğini de eklemekte fayda var.
Dental ve iskeletsel çapraz kapanış mandibular çenenin transverse
düzlemde ve A-P düzlemin de kaymasına sebep olur. Söz konusu
kayma, okluzal ilişkiyi etkileyerek çapraz kapanışa sebep olur. Bu
zorunlu kuvvetlerden dolayı hastanın mandibulası yan ya da ileri
yöne doğru kayar. Bakınız Figur A- Figür B.
Planlama Notları
3.1 Anterior çapraz kapanışta, yerinden olmuş dişlerin doğru
konuma getirilmesiyle sorun düzeltilir. Bu tek bir arkta ya da her iki
arkta da olabilir. Çapraz kapanışın olduğu bölgede yeterli interproksimal
alan bulunduğundan emin olunması önemlidir. Sebebi;
bitişik dişlerin doğru konuma hareket etmesini engellememesi için.
Crossbite atlanırken, dişin etrafındaki boşluğu iyi analiz edin. Şiddetli
derin kapanışlarda “Kapanış Tümseği” oluşturmak kapanışın düzenlenmesine
fayda sağlayabilir.
3.2 Bukkal yönde yer değiştirmiş dişler, karşıt çenedeki dişin lingual/bukkal
yönde hareket ettirilmesi ile de düzenlenebilir. Bu
işlemi gerçekleştirmek için yeteri kadar yerin olduğuna emin olun.
Bazı posterior çapraz kapanış vakalarında İPR ve distalizasyon uygulamaları
başarılı sonuçlar verebilir. Distalizasyon sonucu yeni oklüzal
ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla tedavi sonunda
okluzal mölleme yapılabilir. Çapraz kapanışın durumuna-şiddetine
bağlı olarak ısırma tümseği oluşturmak faydalı olabilir. Çünkü,
kapanış etkileşimi anteriordaki ilişkilerin değişmesi sebebiyle daha
farklı bir kapanuş konumu oluşabilir.Posterior bölgeden başlayıp
kanine kadar oluşan çapraz kapanış vakalarına dikkatle muamele
edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken faktörler çapraz bölgedeki diş
sayısı ve hastanın periodontal sağlığıdır.
3.3 Hastanın cerrahi müdahaleyi reddetmesi durumunda, 4-6 mm
arasında ki çarpışıklıklarda çapraz kapanışa müdahale etmeden sadece
anterior da estetik bir gülüş sağlanması ile de mümkün kılınabilir.
3.4 Lingual yönde yer değiştirmiş dişlerin ekspansiyon tekniği ile
doğru konumlandırılması mümkündür. Karşıt çene deki oklüzal
balans da durumu etkileyecektir. Düzeltmenin yapılabilmesi için yeteri
kadar yerin olduğuna emin olun. Bazı posterior çaprazkapanış
vakaları, distalizasyon ve İPR tekniği ile yeteri kadar yer sağlanıp ideal
ilişki sağlanabilir. Oklüzal mölleme bu durumlarda kullanılabilecek
bir teknik olarak önümüze çıkar. Isırma tümseğinin çapraz kapanışın düzeltilmesinde yardımcı bir teknik olarak kullanılmasında fayda var.
3.5 Önemli olan anterior çapraz kapanışın dental mi yada iskeletsel mi
olduğunun tanımını yapabilmektir.Çünkü iskeletsel çapraz kapanışta
ek olarak çenenin hizalanması da tedavi planlamasına katılması
gerekir.Önemli olan bir başka konu ise kapanış etkileşiminin kontrol
edilmesidir.Çünkü kapanılş ilişkisi anteriordaki ilişkilerin birbirine
olan ilişkilerinin değişmesi sebebiyle daha farklı bir kapanış konumuna
getirebilir.Detaylar için Klass 3 vakalara bakınız.
3.6 İskeletsel çapraz kapanış; dar üst çene ve geniş alt çene olarak
tanımlanabilir.Dişlerin eksen eğimleri normal-ideal durumdadır fakat
ark boyutlarında ki düzensizliklerden ötürü dişler birbirine kordine
değildir.İskeletsel çapraz kapanış çoğu vaka da cerrahi müdahaleye
gebedir.Cerrahi müdahale sonrası Clearfix Şeffaf Plak sistemi ile tedaviye
devam edilebilir.
3.7 4-6 mm arası anterior çarpışıklık düzeltilebilir; aşağı da olası durumları
inceleyiniz. Tedavi hedeflerini bu koşullara uygun belirleyiniz.
Görsel A Tedavi sırasında alt çenedeki mesafe kapatıldı, orta çizgi
düzeltildi fakat işaretli keserde başa baş kapanış ilişkisi oluşacak.
Görsel B Başabaş kapanış düzeltildi fakat tedavi sonrası orta hattın
kayması ile sonuçlanacak.

Posted in GenelLeave a Comment on Tedavi Protokolleri – Çapraz Kapanış

Tedavi Protokolleri – Diastema (Dişlerin arasında mesafe olması)

 

 

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli (30-10 Vaka) C) Yeni Uygulayıcı (0-10 Vaka). Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman

2.1 Tüm mesafenin kapatılması
2.2 Boşlukların birleştirilmesi,
devamında restorativ uygulamalar
2.3 IPR/retrüzyon alt ve üst keserlerde positive overjet,
2.4 Clearfix ile tüm boşlukların
kapatılması, segmente ark tekniği ya da sabit tedavinin
devamında asistlik etmesi (2-4 mm)
2.5 Bölgelesel olarak mesafelerin Clearfix ile kapatılması
devamında restorativ diş hekimliği uygulamaları
2.6 Clearfix ile tüm boşlukların kapatılması
harici ekipmanların ya da sabit tedavinin devamında
asistlik etmesi (>6 mm)

B) Tecrübeli

2.1 Tüm mesafenin kapatılması
2.2 Boşlukların birleştirilmesi,
devamında restorativ uygulamalar
2.3 IPR/retrüzyon alt ve üst keserlerde
positif overjet,
2.4 Clearfix ile tüm boşlukların
kapatılması, harici ekipmanların ya da sabit tedavinin
devamında asistlik etmesi
2.5 Bölgelesel olarak mesafelerin Clearfix ile kapatılması
devamında restorativ diş hekimliği uygulamaları

C) Yeni Uygulayıcı

2.1 Tüm mesafenin kapatılması
2.2 Boşlukların birleştirilmesi,
devamında restorative uygulamalar
2.3 IPR/retrüzyon alt ve üst keserlerde
positif overjet,

Diastema

Genel nüfusün büyük çoğunluğunun interproximal boşluklar bulunmaktadır.
Diastema rahatsızlıkların en büyük ortak sorunu, diş
boyutlarında ki tutarsızlıklar, eksik diş, fazla prokline olmuş diş yada
kombinasyonlarıdır.
0-2 mm arası diastema, keserlerin retrüzyonu ile ya da dental ark
çapının küçültülmesi ile kolay bir şekilde tedavi edilebilir ancak bir
şart vardır; dental ark çapının oklüzal ilişkiyi bozmaması.
2-4 mm diastema vakalarında genel olarak aşırı protrüze olmuş dişler
bulunabilir. Eğer diş boyutlarında tutarsızlıklar var ise ve aşırı protüze
olmuş diş yok ise, diastemaların kapatılması genel olarak kötü bir
görünüm ve anterior da kötü oklüzal ilişki oluşturabilir. Bunun gibi
oklüzal ilişkinin bozulacağı durumlarda dental restorasyonlar daha
iyi bir tercih olabilir.
6 mm dan fazla olan diastema vakalar, çoğu zaman anterior bölge
ile sınırlı değildir. Eğer posterior bölgede de diastemalar bulunuyorsa,
bu boşlukların kapatılması mesializasyon anlamına gelir. 6 mm
den fazla olan diastema vakalarında tüm boşlukların kapatılması ile
birlikte ve restoratif uygulamalar ile iyi bir estetik oluşabilir.(Çünkü
mesializasyon sonucunda mesial tipping (angulasyon) oluşacak )
Clearfix tedavisinin diastema vakalarında uygulamasında, birincil
olarak; iyi ark formu oluşturulmalı. Mesializasyon/distalizasyon ya
da ark tipinde ki söz konusu değişiklikler asimetrik ilişki oluşturabilir.
İkincil olarak, anterior dişlerin tork durumları bu vakalarda, iyi
bir estetik ve stabilite oluşturulması açısından çok dikkatli analiz
edilmelidir. Problemler genel olarak dişlerin lingual yönde negatif
tork almasından dolayı oluşmaktadır. Üçüncü olarak, önemli ölçüde
ki diş boyutları arasında ki tutarsızlık/farklılıklardır. Bu gibi durumlarda
Clearfix tedavisinin haricinde restoratif uygulamaların gündeme
gelmesi söz konusu olabilir. Dördüncü olarak, periodental
dokuların durumunun analiz edilmesidir, aksi takdirde arzu edilen
diş hareketleri oluşmayacaktır. Aynı şekilde periodontal yetersizliklerin
olduğu kısımlarda diş hareketi uygulanmaya çalışılması aşırı
tipping ile sonuçlanacaktır, buna dikkat edilmelidir.
Tüm boşlukların kapatılması gereken vakalarında, tedavi sonrası stabilite,
uzun vadeli istikrarın anahtarıdır. Bu tedavi öncesinde ve sonrasında
önemli bir tartışma noktasıdır.

Planlama Notları
2.1 Clearfix sisteminde, protüze olan dişlerin retrüze edilerek boşlukların
kapatılması en efektiv araçlardan biridir. Kesicilerin aşırı retrüze
edilmesini talep etmemeye dikkat edilmelisiniz. Aynı şekilde dental
arkın simetrisinin korunması da boşlukların kapatılması kadar önemlidir.
Eğer minik bir diş boyutu asimetrisi bulunuyorsa, aynı oranda
simetri edecek İPR uygulanması ark geometrisinin düzenleşmesini
sağlayacaktır. Aksi takdirde, posterior bölgede kapanışa etki edebilecek
unsurlar ile de karşılaşabilinir.
2.2 Diş boyutlarında asimetriklik/uyuşmazlık olduğu vakalarda tüm
boşlukları kapatmak mümkün olmayabilir.
Genel olarak bu durum, maksilar lateralin genel ortalamadan kısa
olduğu durumlarda ortaya çıkar.
Bu durumda çoğu uzman, lateral kesicinin 1/3 kadarında mesial
ve 2/3 kadar distalde boşluk bırakılmasını tercih etmektedir. Fakat
bu referanslar hastadan hastaya değişkenlik göstereceği unutulmamalıdır.
2.3 Eğer yetersiz overjet, üst ön retraksiyonu engelliyorsa, uygulaması
gereken tedavi yaklaşımı, önce İPR ile çalışma alanını yaratarak, kesicilerin
geri çekilmesidir. Ortaya çıkan over jet üst geri çekilmeye izin
verecektir.
2.4 Vücutsal hareket ile tipping sağlanarak tüm boşlukların kapatılması
Clearfix uygulaması için bir handikap olabilir. Bu sebeple, bu
durumlarda harici ekipmanların kullanımı söz konusu olabilir. Segmente
ark tekniği ve tellerin kullanımı söz konusu olabilecek bu
vakalarda hastaya bilgi verilmesi gerekmektedir.
2.5 Büyük bölgesel boşlukların olduğu ve tümünün kapatılamadığı
durumlarda ya da arzu edilen kadar kapatılamadığında,
opsiyonumuz restoratif çalışma öncesi dişi planlanan yerine
getirmek olmalıdır. Restorativ uygulamalanın kullanılacağı
vakalarda dişlerin hassas bir şekilde hareket ettirilmesi ya da
oluşan istemsiz angulasyonlar sorun teşkil etmemektedir.
2.6 6 mm den fazla olan diastema vakalarında, tüm dişlerin hareket
ettirilmesi uygun değildir. Bunun yerine bölgesel ya da karar verilen
2-4 dişin hareket ettirilmesi daha uygundur. Örneğin, kaninin
geri çekilmesi sözkonusu ise alanı kapatmadan bunu yapmak
daha doğrudur. Premolarlarda ataçman kullanımı ankoraj yardımı
sağlarken devrilmesine sebep olabilir. Bu sebeple harici ekipmanların
kullanımı söz konusu olabililir.

Klinik Notlar
Tedavi Aşamaları
Tedavi aşamalarının belirlenmesi hedeflere ulaşmada önemli bir
anahtadır. Arzu edilen diş hareketlerinin baştan finale kadar sıralanması
işlemlerine bu ismi veriyoruz. Örneğin, anterior-posterior
distalizasyonu içeren bir tedavinin planlanması ve aşamaları, intrüzyon
yada ekstrüzyon edilecek olan bir vakadan çok farklı tedavi
aşamalandırılmasına sahiptir.
Bir başka örnek, çarpışıklık vakalarında önce daha bukkalde olan
dişlere hareket verilir ve sonrasında daha lingual de kalan dişlerin
hareketine geçilir. Tedavi planlamasını anteriordan full arka çevirdiğimizde
İPR uygulaması mesafe açmak için gündeme gelmektedir.
Distalizasyon ve mesializyon hareketleri tedavi steplerini radikal
artırır. Tedavi mekaniğinde ankoraj kullanılması zorunluluğu sebebiyle,
tek seferde hareket ettirilen diş sayısı da minimum durumdadır.Ankrojı
artırmak için gerekli olan durumlarda harici ekipmanların
kullanılması da gündeme gelebilir.
Daha az kestirilebilen hareketlerin tedavinin sonuna doğru bırakılması
daha uygun bir yöntem olacaktır. Örneğin; rotasyonlar, ekstrüzyonlar
molar dişlerin angulasyon verilmesi vs.Bu şekilde daha
kestirilebilir diş hareketleri sağlanabilir.

Posted in GenelTagged , , , , Leave a Comment on Tedavi Protokolleri – Diastema (Dişlerin arasında mesafe olması)

Tedavi Protokolleri – Çapraşıklık

carpisiklik tedavi yöntemleri
carpisiklik endikasyonlar

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman

1.1 Ekspansiyon/ Protrüzyon/ IPR
1.2 Alt Kesici Çekimi
1.3 Distalizasyon
1.4 Premolar Çekimli Tedavi

B) Tecrübeli

1.1 Ekspansiyon/ Protrüzyon/ IPR
1.2 Alt Kesici Çekimi
1.3 Distalizasyon

C) Yeni Uygulayıcı

1.1 Ekspansiyon/ Protrüzyon/ IPR

 

Çarpışıklık, en sık karşılaşılan malokluzyon tipidir. Genel olarak, orta
seviyede ki çarpışıklık 2-4 mm; proklinasyon, ark genişletme ya da ek
olarak İPR kullanarak çözülebilir.Şiddetli çarpışıklık > 6 mm; ark genişletme,
proklinasyon, İPR ve ek olarak diş çekimi gerekli olan vakalar
için tanımlanmıştır.Şiddetli çarpışıklık genel olarak ekspansiyon,
proklinasyon, İPR, distalizasyon ve diş çekimi kombinasyonlarını
içermektedir.
Ark genişliğine ve kapanış ilişkisine bağlı olarak (düzgün kapanış
yada ters kapanış), ekspansiyon miktarı ve proklinasyon miktarı
ile birlikte arkı balanslayacak İPR miktarı da ortaya konabilir. Diş
çekimleri anterior-posterior dişlerin kapanış ilişkilerini değiştirebilir.
Genel olarak, hasta yüz profili, ark formu, dişlerin boyutları ve bukkal
angle ilişkisi ile birlikte tedavi planlamasına karar verilir.

Planlama Notları

1.1 Ekpansiyon ve proklinasyon orta şiddetli çarpışıklık vakalarını
çözmek üzere Clearfix Full hizmetinde yer alır. IPR aynı şekilde yer
azlığı durumlarında sıkça kullanılır.Ekspansiyon ve proklinasyon
miktarı hastanın ark formu( dar, omega, kare) periodontal durumu ve
diş boyları/kalınlıkları göz önüne alınarak planlanır.Not: Ekpansiyon
miktarı/ bölgesi, proklinasyon veya İPR miktarı belirlenirken
hastanın periodontal durumu göz önüne alınır. Başlangıçta ki ark
formu ve periodontal durum hasta ile beraber konsülte edilmelidir.
Eğer yeterli periodontal destek var ise, ark formuna uygun eks
pansiyon ve proklinasyon tedavi hedeflerine eklenebilir. Eğer periodontal
destek minimum seviyede ise, daha az ekspansiyon ve proklinasyon
ile bununla birlikte daha fazla İPR ve diş çekimi gerekebilir.
İPR tedavi planlamasına uygulanacak ise diş boyutları dikkatlice
incelenmelidir. İPR miktarının overjet ilişkisini de düzenleyecek
miktarda uygulanması çok önemlidir.
1.2 Alt kesici çekimlerinde, diş boyutları, kapanış ilişkisi ve overjet
durumları dikkatlice incelenir.Tek kesici alt çene çekimli vakalar
genel olarak Class 1 ya da orta zorlukta ki Class 2 vakalarıdır. Orta
seviyede ki çarpışıklıkta, alt keserlerde 2-4 mm arası çarpışıklık,
üst çene de 0-2 arası çarpışıklık genel olarak görülürDiş boyutları,
diş eksikliği; lateral eksikliğinde ya da cüce lateral durumlarında,
İPR uygulanmadan da çözüme gidilebilir. Gerekli kriterler;
Diş çekimi uygulanmadan önce, tedavi sonundaki set-up halinin
oklüzyonal ilişkisi kabul edilebilir durumda olmalıdır. Önemli bir not
olarak eklemekte fayda var; interproximal mesafe diş eksenlerine
göre değişebilir durumdadır. Öyle ki sabit tedavide de çekimli tedavi
uygulandığında, çekim boşluklarını kapatmak üzere dişlere angulasyon
uygulanmaktadır. Eğer planlanandan fazla mesafe kaldıysa
yada kötü pozisyonlanmış diş kökleri var ise, angulasyon durumu konsülte
edilmelidir. Bu yüzden, çekimli vakalarda çekim boşluklarının
kapatılmasında kök paralelliği iyi analiz edilmelidir.Spesifik dikdörtgen
ataçmanların kullanımı angulasyon kontrolünü maksimize eder.
Tedavinin sonunda, istenmeyen angulasyon hareketleri mevcut ise,
harici ekipmanların kullanımı ile bu problemler giderilebilir.Tedaviye
başlamadan önce hastaya bunların izah edilmesini önemli görüyoruz.
1.3 Üst çene de distalizasyon çarpışıklık durumunu düşürebilir veya
anterior-posterior dişlerin kapanış ilişkisini değiştirebilir. Çarpışıklık
seviyesini düşürmek için distalizasyon kullanılacak ise, posterior
bukkal dişlerin oklüzyon ilişkisi sebebiyle overjet miktarı azalmayabilir.
Alt çene de ki dişlerin distalizasyonu çok tercih edilir bir tedavi
opsiyonu değildir. Tedavi planlamasına distalizasyon eklenmesi durumunda,
Clearfix tedavi süresi önemli şekilde artacaktır.
1.4 Premolar çekimi söz konusu ise, harici ekipmanların ya da sabit
tedavi unsurlarının kullanımı söz konusu hale gelir; kök paralelliği
ve kalan açıklığın kapatılması durumları için. Tedavi planlamasında
çekim karar verilmişse, kanin ve premolar dişlerin başlangıç diş ekseni
konumları önemlidir. Ayrıca özellikle çekimli vakalarda, istemsiz
angulasyonların görülmesi çok olasıdır.
Bu yüzden, çekimli bölgenin kapatılmasında statik angulasyonlar
iyi analiz edilmelidir. Kare ataçmanlar angulasyonu korumaya
yardımcı olur. İstem dışı angulasyonların düzeltilmesi amacıyla tedavinin
sonunda harici ekimanların kullanımı söz konusu olabilir.
Class II ya da Class III çekimli vakalarda ankoraj kullanımının optimize
edilmesi amacıyla elastiklerin kullanımı söz konusu olabilir.

Klinik Notlar

IPR-Stripping
İPR ortodontiide çarpışıklık tedavisinmde sık kullanılan bir tekniktir.
İPR, çarpışıklık tedavisinde sık kullanılabilir, özellikle periodontal
desteğin az olduğu vakalarda, proklinasyon ve ekspansiyon minimum
miktarda uygulanır.

Genel olarak, eğer çarpışıklık durumu 3-4 mm den fazla ise, uzman
uygulayıcılar PVS slikon ölçü almadan önce de İPR uygulamaktadırlar.
Eğer 50 vakadan daha az Clearfix teknolojisine tanışıksanız, bizim
tarafımızdan belirlenecek İPR miktarlarına göre uygulamayı yapmanızı
öneririz..
Clearfix tedavi planlamasında spesifik İPR miktarları ve hangi stepte
uygulanacaği belirtilir. IPR işlemi manual strip, ipr diskleri ya da
yüksek-hızlı frezler ile uygulanabilir. Uygulama da dişlerin kontakt
yüzeylerinin birbirine bağlayıcı olmamasına ve İPR uygulanan
kısımda ki dişte, hareket etmesine uygun alanın açıldığına emin
olunmalıdır.

 

Posted in GenelTagged , Leave a Comment on Tedavi Protokolleri – Çapraşıklık